Om tot een verantwoorde invulling van faunabeheer in het faunabeheerplan te komen, moeten voldoende gegevens beschikbaar zijn over de diersoorten waarover het faunabeheerplan zich uitspreekt. Die gegevens  zijn uit tal van systemen afkomstig. Ook de leden van WBE’s dragen structureel bij aan het verzamelen van deze gegevens. Dat doen zij niet alleen door zorgvuldig en gedetailleerd verslag te doen van de uitgevoerde jacht- en beheeractiviteiten, maar ook door het gestructureerd uitvoeren van tellingen. Daarvoor worden telprotocollen gevolgd die provinciaal of landelijk zijn vastgesteld.

Reguliere tellingen

De Groninger WBE’s voeren in ieder geval de volgende reguliere tellingen uit:

  1. Reeëntelling – de aantallen worden geteld volgens de MNA-methode (minimum number alive), eind maart, als de reeën nog grotendeels in wintersprongen voorkomen en het veld nog relatief kaal is.
  2. Trendtelling wildsoorten – door jaarlijks op vaste telroutes vast te stellen hoeveel exemplaren van de vijf wildsoorten worden waargenomen, kan trend-informatie worden vastgelegd over de stand. Deze telling vindt begin april plaats. Download het telformulier hier.
  3. Trendtelling overige faunasoorten – tegelijk met de Trendtelling Wildsoorten wordt in elke WBE gebiedsdekkend geteld hoeveel exemplaren van de overige faunasoorten voorkomen. Op deze wijze wordt trend-informatie vastgelegd over die soorten. Download het telformulier hier.
  4. Zomerganzentelling – medio juli worden alle overzomerende ganzen geteld, in een gebiedsdekkende telling, om trend-informatie vast te leggen. Download het telformulier hier.

Overige waarnemingen

klik op de knop voor een melding

Naast reguliere tellingen worden tal van waarnemingen vastgelegd, die gebruikt kunnen worden voor de onderbouwing van het faunabeheerplan. Daaronder valt bijvoorbeeld de registratie van verkeersslachtoffers onder de reeën, maar ook ad hoc waarnemingen van dood aangetroffen diersoorten, via de knop “Meld een dood dier” (rechts). Die knop kan door iedereen gebruikt worden.

Afwijkingen van telprotocollen

Over de uitvoering van tellingen worden afspraken gemaakt, in de vorm van telprotocollen en gezamenlijke teldata. In het geval een WBE door overmacht geen uitvoering kan geven aan deze afspraken, dan kan die WBE afwijkende teldata met de FBE overeenkomen, o.b.v. een gemotiveerd verzoek.