De regelgeving van jacht, schadebestrijding en faunabeheer is met de Wet Natuurbescherming als volgt geregeld.

  1. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt een nationale natuurvisie (Rijksnatuurvisie) vast op basis van de Wet Natuurbescherming. Vanuit deze natuurvisie beheert het ministerie een set van regels en richtlijnen: ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur, landelijke vrijstellingen en landelijke ontheffingen. In  het Besluit natuurbescherming zijn de landelijke regels voor faunabeheer vastgelegd.
  2. In iedere provincie stelt Gedeputeerde Staten (GS) een Provinciale Natuurvisie op, met gebiedsbeheerplannen. De Provinciale Staten (PS) zien toe op deze vertaling naar provinciale omstandigheden, en stellen deze stukken vast. GS stellen daartoe een Verordening natuurbescherming op, die weer door PS wordt vastgesteld. GS vaardigen vervolgens een set van vrijstellingen en ontheffingen uit, en verlenen vergunningen, aanwijzingen en opdrachten. De uitvoering daarvan belegt de provincie bij een provinciale stichting, de Faunabeheereenheid.
  3. De Faunabeheereenheid (FBE) bestaat uit jachthouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voor duurzaam beheer van in het wild levende dieren. De FBE stelt in samenspraak met betrokkenen een faunabeheerplan op, dat de goedkeuring behoeft van GS. Het faunabeheerplan voorziet in een samenhangende aanpak van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht. Op basis van dat door GS goedgekeurde faunabeheerplan verleent de Faunabeheereenheid machtigingen en toestemmingen aan uitvoerders van het beleid. Deze uitvoerders bestaan uit de grondgebruikers, terreinbeherende organisaties (TBO’s), en jachthouders. De jachthouders met een jachtakte zijn georganiseerd in lokale Wildbeheereenheden.
  4. Elke Wildbeheereenheid (WBE) is een onafhankelijke vereniging, die slechts uitvoering mag geven aan het Faunabeheerplan als zij door de provincie is erkend als WBE. De werkzaamheden van de WBE’s worden uitgevoerd door de aangesloten leden, veelal jagers. Zij worden daarbij ondersteund door hun vak- en belangenorganisaties, de Jagersvereniging (KNJV), de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Vereniging Het Ree (VHR).

Foto Bert Daems