Foto Jan van Bon

Wanneer is er sprake van Faunaschade
Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot €5.000 geldt een eigen risico van €250, daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan €50 worden niet uitgekeerd. Bovendien is er een schadebehandelbedrag van €300.

Voordat schade wordt uitgekeerd dient de aanvrager preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekit en de Handreiking Faunaschade 2009.

Voor sommige soorten die in het geheel niet mogen worden bestreden – zoals ganzen in daartoe aangewezen rust- of fourageergebieden –  wordt 100% van de schade uitgekeerd. In geval van kwetsbare gewassen of dieren kan een verhoogd eigen risico gelden. De site van het Faunafonds biedt uitgebreide informatie over de afhandeling van schademeldingen.

Wat doet u als u schade heeft

Instructiefilm melden faunaschade (klik om te openen)

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Meld dat dan steeds op het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS). Het melden van schade is gratis (zie de Gebruiksaanwijzing SRS of het filmpje rechts).

Indien een WBE, grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruik wenst te maken van een ontheffing, dan dient deze een machtiging bij de FBE aan te vragen. Dit kan uitsluitend via het SRS, of via het FaunaRegistratie Systeem (FRS).

Een verzoekschrift faunaschade kan worden ingediend bij het Faunafonds, via de aldaar aangegeven procedures en formulieren.

Foto Bert Daems