Foto Jan van Bon

Wanneer is er sprake van Faunaschade
Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot €5.000 geldt een eigen risico van €250, daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan €50 worden niet uitgekeerd. Bovendien is er een schadebehandelbedrag van €300.

Volgens de Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. BIJ12 voert deze regeling voor de provincies uit. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) adviseert provincies sinds 2017 over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteert hen in het maatschappelijk debat erover. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de provincies over het provinciale faunaschadebeleid.

Voordat schade wordt uitgekeerd dient de aanvrager preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekit en de Handreiking Faunaschade 2009.

Voor sommige soorten die in het geheel niet mogen worden bestreden – zoals ganzen in daartoe aangewezen rust- of fourageergebieden –  wordt 100% van de schade uitgekeerd. In geval van kwetsbare gewassen of dieren kan een verhoogd eigen risico gelden. De site van het Faunafonds biedt uitgebreide informatie over de afhandeling van schademeldingen.

Wat doet u als u schade heeft

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Meld dat dan op MijnFaunazaken, de vervanger van SRS.

Indien een WBE, grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruik wenst te maken van een ontheffing, dan dient deze een machtiging bij de FBE aan te vragen. Dit kan uitsluitend via MijnFaunazaken, of via het FaunaRegistratie Systeem (FRS).

Een verzoekschrift faunaschade kan worden ingediend bij BIJ12, via de aldaar aangegeven procedures en formulieren.

Foto Bert Daems