foto Saxifraga – Jan Nijendijk

Gedeputeerde Staten (GS) wijzen dieren aan die door jachtaktehouders mogen worden gedood, ter bestrijding en voorkoming van schade en ter bevordering van de veiligheid. In het Aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2008 noemen GS de volgende soorten:

  • wild zwijn (door jachtaktehouders)
  • muskusrat / beverrat (door aangewezen muskusrattenbestrijders, en door jachtaktehouders met een grondgebruikersverklaring)
  • damhert (door jachtaktehouders, na overleg met de provincie)

De term ‘aanwijzingsbesluit’ stamt uit de inmiddels vervangen Flora- & Faunawet. Onder de nieuwe wet Natuurbescherming heet deze maatregel een ‘opdracht’.