Foto Bert Daems

Diverse maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren bieden nuttige bronnen van informatie.

De vakorganisaties KNJV, NOJG en VHR bieden op hun websites tal van nuttige bronnen van informatie, bij de uitvoering van faunabeheer, onder andere:

De site van BIJ12/Faunafonds bevat veel informatie over faunazaken, waaronder regelingen rond de tegemoetkoming bij faunaschade, de Faunaschade Preventiekit, een gebruiksaanwijzing voor het Faunschade Registratie Systeem (SRS), etc.

De site van LTO Nederland biedt informatie over agrarische onderwerpen zoals agrarisch natuurbeheer, de vogelgriep en schaderegelingen.

De site van Landschappen NL biedt informatie over akker- en weidevogels, weidegang, landschapsbeheer, de aangesloten Provinciale Landschappen, etc.

De site van Staatsbosbeheer biedt informatie over natuurgebieden, Natura 2000, dossiers over faunabeheer, etc.

De site van Natuurmonumenten biedt informatie over o.a. natuurgebieden en buitenactiviteiten.

De site van de Federatie Particulier Grondbezit biedt informatie over o.a. pacht en erfpachtsubsidieregelingen voor particuliere grondbezitters, etc.

Foto Bert Daems

De overheid biedt uitgebreide informatie over tal van zaken, o.a. de natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland, wetgeving voor natuurbescherming, subsidieregelingen, de Vogelrichtlijn, zoekpagina faunabeheer, etc.

Handige bronnen: