Er zijn meerdere Wildbeheereenheden (WBE’s) in Groningen. Voor elk van deze WBE’s staat een website ter beschikking op het domein van Wildbeheereenheden in Groningen, https://wbenetwerk-groningen.nl. het adres van deze website is steeds van het type https://xxxxx.wbenetwerk-groningen.nl, waarbij xxxxx voor de naam van de betreffende WBE staat. Voor elk van de aangesloten WBE’s geldt dat hun vestigingsadres op die website is vermeld.

De functionaliteit van de overkoepelende website https://wbenetwerk-groningen.nl bepaalt de functionaliteit van deze afzonderlijke WBE-websites. Elke afzonderlijke aangesloten WBE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Groninger WBE’s zijn richt per e-mail te bereiken op info@wbenetwerk-groningen.nl

Persoonsgegevens die we verwerken

Wildbeheereenheden in Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De WBE waar u lid van bent registreert de volgende gegevens, voor zover u deze zelf beschikbaar heeft gesteld:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Geboorteplaats
 7. Lidnummer van vakorganisaties KNJV/NOJG/VHR
 8. Jachtaktenummer
 9. Kenteken auto
 10. Oppervlak jachtveld (eigen opgave)
 11. Status als jachthouder/combinant/gemachtigd jachthouder/schadebeheerder
 12. Grondeigenaar of –gebruiker
 13. Vrijwillig landschapsbeheerder
 14. Houder van een jachthond

Voor elk van deze gegevens geldt dat zij optioneel zijn en dat u deze zelf kunt beheren, afgezien van de voor- en achternaam en het e-mailadres.

Daarnaast kan een WBE de volgende gegevens registreren:

 1. Het oppervlak jachtveld volgens FRS
 2. De datum van het aangaan van het lidmaatschap
 3. De datum van het beëindigen van het lidmaatschap
 4. Donateurschap
 5. Contributiebedrag, inclusief de status t.a.v. openstaande (contributie)betalingen en het openstaande bedrag
 6. Houder van machtigingen voor reeënafschot, ganzenbeheer of anders
 7. Teller van reeën/faunasoorten/zomerganzen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wbenetwerk-groningen.nl of via de contactpagina van de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Wildbeheereenheden in Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie van leden
 • Registratie van activiteiten
 • Versturen van contributiefacturen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en meldingen van nieuwe content op de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Wildbeheereenheden in Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wildbeheereenheden in Groningen bewaren persoonsgegevens zo lang een persoon lid is van één van de aangesloten WBE’s. Ook nadat het lidmaatschap is opgezegd bewaren we enkele persoonsgegevens, om herintredende leden te faciliteren. Deze gegevens beperken zich tot de reeks gegevens die hiervoor is genoemd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wildbeheereenheden in Groningen verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wildbeheereenheden in Groningen stelt aan leden de mogelijkheid ter beschikking om op eigen initiatief (een deel van) de eigen gegevens te exporteren t.b.v. het aanvragen van de jaarlijkse jachtakte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Wildbeheereenheden in Groningen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door één of meer WBE’s, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar <e-mail-adres>.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De WBE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wildbeheereenheden in Groningen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Wildbeheereenheden in Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wbenetwerk-groningen.nl of via de contactpagina van de website.

Wildbeheereenheden in Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde persoonsgegevens:

 • Alle gegevens: 10 jaar, of tot het moment waarop betrokkenen verzoeken om de gegevens definitief te verwijderen