Ganzen zijn beschermde diersoorten. Beheer en schadebestrijding kan dus alleen plaats vinden via regelgeving van de provincie. Provinciaal is op 27 mei 2014 een Groninger ganzenakkoord (GAK) gesloten. Het GAK werkt via maatwerkgroepen het ganzenakkoord uit in maatwerkplannen per gebied en legt deze ter vaststelling voor aan de faunabeheereenheid.

Foto Bert Daems

Het GAK heeft als doel ganzenpopulaties in Groningen duurzaam in stand te houden op een niveau, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties en de risico’s die daarmee samenhangen.

De volgende maatregelen zijn van toepassing op ganzen:

Lees ook:

Bekijk de ganzenherkenningskaart van de KNJV hier.