Faunabeheerplannen hebben betrekking op drie zaken:

  • populatiebeheer: het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. 
    De Wet natuurbescherming spreekt van een gezonde staat van instandhouding en van duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen populaties in het wild levende dieren worden beperkt in hun omvang. Dit is bijvoorbeeld het geval als de populatie de draagkracht van het gebied waar de dieren zich in bevinden te boven gaat.
  • schadebestrijding: de bestrijding van schadeveroorzakende dieren. 
    Volgens de Wet natuurbescherming zijn passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren onderdeel van het faunabeheerplan. De bestrijding van schadeveroorzakende dieren wordt uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.
  • jacht: de uitoefening van jacht. 
    De Wet natuurbescherming definieert jacht als het bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild, alsmede het doen van pogingen daartoe. Er is alleen sprake van jacht als dat één de volgende vijf wildsoorten betreft: fazant, wilde eend, houtduif, haas, en konijn. Alle andere faunasoorten zijn bij wet beschermd. Jacht mag uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe gemachtigde jachtaktehouders.

Faunabeheerplannen beschrijven passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren. Dat kunnen allerhande maatregelen zijn, van het aanbrengen van hekken tot het hanteren van het geweer. De faunabeheerplannen vereisen de goedkeuring van gedeputeerde staten van de betreffende provincie.

Ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer wordt het faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is.

Het actuele faunabeheerplannen, ontheffingen en aanwijzingen voor de provincie Groningen staan op de website van de FBE Groningen.

Het faunabeheerplan doet uitspraken over wildsoorten, over landelijk vrijgestelde soorten, en over overige faunasoorten.

Het is van belang dat er een goed overzicht is van bijvoorbeeld de preventieve maatregelen in het kader van verkeersveiligheid.

foto Bert Daems