Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de beheerders van de WBE’s  zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van hun bijdragen aan deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kannen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De beheerders van deze website garanderen evenmin dat de website(s) foutloos of ononderbroken functioneren. De beheerders wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verveelvoudigen en/of openbaar maken van deze geïntegreerde website of enig onderdeel daarvan is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Bezoekers mogen de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Foto’s op deze site zijn deels beschikbaar gesteld door Bert Daems en Elise Pragt, en deels afkomstig van de leden van de WBE’s. Zonder schriftelijke toestemming van de beheerder mogen foto’s niet worden vermenigvuldigd en/of op de één of andere wijze openbaar worden gemaakt.

De beheerder van deze site streeft naar zo correct mogelijke informatie, maar aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige consequentie van het gebruik van die informatie. Eventuele onjuistheden die in deze informatie voorkomen geven op geen enkele wijze recht op enige schadevergoeding.

De beheerder houdt zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u onvolkomenheden in deze website aantreffen, of informatie die volgens u onjuist of onvolledigis, dan verzoeken wij u de beheerder daarvan via het contactformulier op de hoogte te stellen.