Actuele stand:

 1. Er wordt een werkgroep opgericht om samen met FBE en WBEG het protocol valwild te evalueren en ook waar nodig bij te stellen. In eerste instantie zitten hierin: Henny van Koot, de vier valwild coördinatoren, Henk Prins en Jan Willem Bos.
 2. De WBE’s zijn door de FBE gevraagd om in de werkplannen aan te geven waar het afschot moet gaan plaatsvinden en vervolgens hoeveel afschot er in 2022 moet plaatsvinden. Dit kan ook betekenen dat om praktische verklaarbare redenen buiten de z.g. risicogebieden afgeschoten moet gaan worden.
 3. De werkgroep data, statistiek en onderzoek is opgestart. Namens de WBEG zitten hierin Paul de Vos en Jan Willem Bos. En Namens de FBE Koos Wiersma en Henny van Koot. Met een externe partij vindt momenteel een 1ste analyse van de data plaats. Op basis hiervan wordt onderzocht of de data mogelijk geschikt is (of geschikt te maken is) om aan te tonen dat afschot (wel of geen)effect heeft op de populatiedichtheid van reeën (in de provincie Groningen). De volgende fase is de 2e analyse en het daadwerkelijke onderzoek.
 4. De werkgroep Fauna commissarissen werkt momenteel aan de werkplannen FBP Ree. Afgesproken is om zo eenvoudig mogelijke werkplannen te gaan maken (conform uitkomst pilot Bierum).
 5. Het vastgestelde FBP Ree is ter goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Het besluit van GS wacht het bestuur van de FBE af.
 6. De FBE heeft de Groninger WBE’s d.d. 19 juni 2021 geïnformeerd over de uitkomst van de ingediende zienswijze.
 7. Tot op heden conformeren de WBE’s en Adviseurs zich aan de eindconclusie van de brief die we een jaar geleden hebben verstuurd (unanieme afwijzing van nieuw FBP Ree en onderzoek).
 8. Opdracht afschot reeen is per 20 juni 2021 geschorst door de voorzieningenrechter. De rechtbank heeft de provincie opgedragen om een besluit te nemen op het bezwaar. In ieder geval tot 6 weken na dit nog te nemen besluit blijft de schorsing van kracht. Zodra meer duidelijk is, ontvangt u bericht.

Volgtijdelijke proces- en communicatiestappen :

 1. De Reeën adviescommissie (RAC) is betrokken in de conceptfase van het FBP Ree. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van de FBE. Hiervan zijn geen openbare verslagen/terugkoppelingen.
 2. De FBE nodigt de Wbe’s in het voorjaar 2020 uit voor een thema avond  van een aantal praktische bespreekpunten. Zoals o.a. de afschotperioden (vanuit het perspectief van verkeersveiligheid).
 3. De FBE vraagt de Wbe’s om input preventieve maatregelen in het kader van verkeersveiligheid door de provincie, RWS, gemeenten en WBE’s aan te leveren.
 4. De FBE geeft in de zomer van 2020 een presentatie FBP ree 2021-2025 aan de Wbe’s, KNJV, NOJG en VHR.
 5. De FBE overhandigt  het concept FBP Ree 2021-2025, in de zomer van 2020, aan de Wbeg. Er worden afspraken gemaakt over termijn en uitvoering van de hoorzitting.
 6. De Wbeg en Adviseurs organiseren een gezamenlijke werkgroep FBP Ree 2021-2025. Met als eindresultaat een gezamenlijke zienswijze.
 7. De FBE organiseert, in Schildwolde,  de hoorzitting.  De hoorzitting vindt in de zomer van 2020 plaats.
 8. FBE Groningen en het dagelijks bestuur van de Wbeg voeren in het najaar van 2020 een tweetal gesprekken. In het eerste gesprek is vooral gesproken over het proces van samenwerken, communiceren en de afwijzing (Wbe’s) van het FBP Ree 2021-2025.  Hier wordt afgesproken dat de steller van het FBP Ree (Geert Groot Bruinderink) en een vertegenwoordiger van de Wbeg (Paul de Vos) elkaar spreken over de wetenschappelijke onderbouwing van het FBP Ree.  In de Tweede bijeenkomst van de FBE en het Db worden afspraken gemaakt over het formeren van een tweetal werkgroepen.
 9. De twee werkgroepen zijn:
  1. Werkgroep Werkplannen FBP Ree, zie verslag Db & Adviseurs en verslag FBE
  2. Werkgroep data, statistiek en onderzoek. De werkgroep data, statistiek en onderzoek zijn nog bijelkaar geweest. De datum voor het formeren van de opdracht is gepland voor 13-07-2021.
 10. De provincie Groningen heeft aan de FBE Groningen de opdracht verleend voor het doden van reeën in het belang van de verkeersveiligheid, alsmede het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.
 11. De werkgroep Faunacommissarissen o.l.v. Anne en Niesco zijn 1 keer digitaal bijelkaar geweest. Hiervan is het volgende verslag gemaakt.
 12. De FBE Groningen beslist vervolgens in mei 2021 in met de aanlevering van het FBP Ree 2021-2025. Middels het verslag van Db & Adviseurs worden de bestuursleden van de Wbe’s geïnformeerd.
 13. De provincie Groningen kan vervolgens eenzijdig nog aanvullingen/wijzigingen aanbrengen en het FBP Ree definitief ter besluitvorming bij GS indienen (najaar 2021).
 14. De FBE heeft de Groninger WBE’s d.d. 19 juni 2021 geïnformeerd over de uitkomst van de ingediende zienswijze.
 15. De FBE heeft de Wbeg d.d. 21-06-2021 geïnformeerd over het vastgestelde FBP Ree. Deze is ter goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Het besluit van GS wacht het bestuur van de FBE af.
 16. Het Db en Adviseurs hebben op 29 juni 2021 een gezamenlijke en fysieke bijeenkomst gepland. Ook de landelijke vertegenwoordigers die eerder bij de hoorzitting aanwezig waren zijn hiervoor uitgenodigd. In september 2021 plannen we een volledige WBEG & Adviseurs, fysiek/digitale, bijeenkomst.
 17. 31-08-2021 is het Db van de WBEG uitgenodigd door de KNJV Groningen. En wordt er met name gesproken over de inzet van KNJV door zowel de FBE als de WBEG (zie nieuwsbrief KNJV). De KNJV is van mening dat dit onvoldoende gebeurd. Inhoudelijk is dit onderwerp en de samenwerking- convenant besproken. Eindconclusie is dat er geen sprake is dat de expertise onvoldoende wordt ingezet en dat er geen aanpassingen van het convenant nodig zijn. Zowel Db en bestuur KNJV Groningen spreken zicht uit voor gezamenlijk optrekken en ook jaarlijks de samenwerking te blijven evalueren. Het DB doet een beroep op het bestuur van de KNJV om juist meer in de WBEG-werkgroepen een inhoudelijke bijdrage te gaan leveren.
 18. 07-09-2021 hebben de WBEG (uitgebreid) en Adviseurs voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst gepland in Schildwolde. Met als doel volledig bij te praten over de actuele ontwikkelingen met een afvaardiging van de FBE Groningen (Koos Wiersma, Wim Haasken en Henny van Koot). Dit was een inhoudelijk goede bijeenkomst.
 19. 15-09-2021 heeft de werkgroep Faunacommissarissen in het dorpshuis Kolham een vervolg overleg gehad. Hier hebben we vooral de input van het bovenstaande overleg met de FBE met de fauna commissarissen besproken. Het punt wat we nog niet goed inhoudelijk besproken hebben is hoe we de 7% norm in de verschillende WBE’s gaan hanteren.
 20. Het protocol valwild zal geëvalueerd gaan worden.