Actuele stand:

 1. Het vastgestelde FBP Ree is ter goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Het besluit van GS wacht het bestuur van de FBE af.
 2. De FBE heeft de Groninger WBE’s d.d. 19 juni 2021 geïnformeerd over de uitkomst van de ingediende zienswijze.
 3. De werkgroep Werkplannen FBP Ree heeft tweetal voorbeelden werkplannen opgeleverd. Deze voorbeelden hebben nog niet de instemming van de FBE……(volgt in weekend van 19 juni a.s.)
 4. De werkgroep data, statistiek en onderzoek zijn nog niet bijelkaar geweest. De datum voor het formeren van de opdracht is gepland voor 13-07-2021.
 5. Tot op heden conformeren de WBE’s en Adviseurs zich aan de eindconclusie van de brief die we een jaar geleden hebben verstuurd (unanieme afwijzing van nieuw FBP Ree en onderzoek).
 6. Opdracht afschot reeen is per 20 juni 2021 geschorst door de voorzieningenrechter. De rechtbank heeft de provincie opgedragen om een besluit te nemen op het bezwaar. In ieder geval tot 6 weken na dit nog te nemen besluit blijft de schorsing van kracht. Zodra meer duidelijk is, ontvangt u bericht.
 7. Plannen vervolgbijeenkomst werkgroep Faunacommissarissen (Anne, Niesco)

 

Volgtijdelijke proces- en communicatiestappen :

 1. De Reeën adviescommissie (RAC) is betrokken in de conceptfase van het FBP Ree. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van de FBE. Hiervan zijn geen openbare verslagen/terugkoppelingen.
 2. De FBE nodigt de Wbe’s in het voorjaar 2020 uit voor een thema avond  van een aantal praktische bespreekpunten. Zoals o.a. de afschotperioden (vanuit het perspectief van verkeersveiligheid).
 3. De FBE vraagt de Wbe’s om input preventieve maatregelen in het kader van verkeersveiligheid door de provincie, RWS, gemeenten en WBE’s aan te leveren.
 4. De FBE geeft in de zomer van 2020 een presentatie FBP ree 2021-2025 aan de Wbe’s, KNJV, NOJG en VHR.
 5. De FBE overhandigt  het concept FBP Ree 2021-2025, in de zomer van 2020, aan de Wbeg. Er worden afspraken gemaakt over termijn en uitvoering van de hoorzitting.
 6. De Wbeg en Adviseurs organiseren een gezamenlijke werkgroep FBP Ree 2021-2025. Met als eindresultaat een gezamenlijke zienswijze.
 7. De FBE organiseert, in Schildwolde,  de hoorzitting.  De hoorzitting vindt in de zomer van 2020 plaats.
 8. FBE Groningen en het dagelijks bestuur van de Wbeg voeren in het najaar van 2020 een tweetal gesprekken. In het eerste gesprek is vooral gesproken over het proces van samenwerken, communiceren en de afwijzing (Wbe’s) van het FBP Ree 2021-2025.  Hier wordt afgesproken dat de steller van het FBP Ree (Geert Groot Bruinderink) en een vertegenwoordiger van de Wbeg (Paul de Vos) elkaar spreken over de wetenschappelijke onderbouwing van het FBP Ree.  In de Tweede bijeenkomst van de FBE en het Db worden afspraken gemaakt over het formeren van een tweetal werkgroepen.
 9. De twee werkgroepen zijn:
  1. Werkgroep Werkplannen FBP Ree, zie verslag Db & Adviseurs en verslag FBE
  2. Werkgroep data, statistiek en onderzoek. De werkgroep data, statistiek en onderzoek zijn nog bijelkaar geweest. De datum voor het formeren van de opdracht is gepland voor 13-07-2021.
 10. De provincie Groningen heeft aan de FBE Groningen de opdracht verleend voor het doden van reeën in het belang van de verkeersveiligheid, alsmede het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.
 11. De werkgroep Faunacommissarissen o.l.v. Anne en Niesco zijn 1 keer digitaal bijelkaar geweest. Hiervan is het volgende verslag gemaakt.
 12. De FBE Groningen beslist vervolgens in mei 2021 in met de aanlevering van het FBP Ree 2021-2025. Middels het verslag van Db & Adviseurs worden de bestuursleden van de Wbe’s geïnformeerd.
 13. De provincie Groningen kan vervolgens eenzijdig nog aanvullingen/wijzigingen aanbrengen en het FBP Ree definitief ter besluitvorming bij GS indienen (najaar 2021).
 14. De FBE heeft de Groninger WBE’s d.d. 19 juni 2021 geïnformeerd over de uitkomst van de ingediende zienswijze.
 15. De FBE heeft de Wbeg d.d. 21-06-2021 geïnformeerd over het vastgestelde FBP Ree. Deze is ter goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Het besluit van GS wacht het bestuur van de FBE af.
 16. Het Db en Adviseurs hebben op 29 juni 2021 een gezamenlijke en fysieke bijeenkomst gepland. Ook de landelijke vertegenwoordigers die eerder bij de hoorzitting aanwezig waren zijn hiervoor uitgenodigd. In september 2021 plannen we een volledige WBEG & Adviseurs, fysiek/digitale, bijeenkomst.