De fazant valt onder de wildsoorten, en daarmee onder de jacht.

Voor de fazant gelden de regels en richtlijnen uit de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming, de Bijlage jacht en vrijgestelde soorten van het faunabeheerplan.

Extra informatie over de fazant is te vinden op de soortenpagina van de KNJV.