foto Bert Daems

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in art. 3.12 van de Wet natuurbescherming genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE Groningen bestaat uit vertegenwoordigers de verschillende secties, onder een onafhankelijk voorzitter.

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan op voor het beheer van populaties van in het wild levende dieren en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen deze voor aan Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. In bijzondere gevallen heeft dat eveneens betrekking op de uitvoering van de jacht.

Op basis van het faunabeheerplan stellen Provinciale staten en Gedeputeerde staten verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van het faunabeheer. Deze regelgeving is gebonden aan de Wet natuurbescherming, en aan de landelijke regels die door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden vastgesteld. FBE’s zien vervolgens toe op de uitvoering van het faunabeheerplan, door daartoe gemachtigde organisaties zoals jachthouders, grondeigenaren, grondgebruikers, en terreinbeheerders.

FBE’s werken samen met de wildbeheereenheden (WBE’s) in hun provincie, waarin jachthouders en andere uitvoerders zijn verenigd. Deze uitvoerders worden ondersteund door belangenorganisaties (KNJVNOJGVHR).

Landelijk zijn er 14 FBE’s actief. U vindt alle informatie over deze FBE’s op de landelijke FBE-website.

foto Bert Daems