foto Saxifraga – Luc Hoogenstein

Voor de Canadese gans gelden de beheermaatregelen die in de Bijlage jacht en vrijgestelde soorten van het faunabeheerplan van toepassing zijn, alsmede de lijst van landelijk vrijgestelde soorten.

Extra informatie over de (Grote) Canadese gans is te vinden op de soortenpagina van de KNJV en SOVON.

Zie ook de informatie over de Kleine Canadese gans, bij SOVON.